پودر آتش نشانی (PO-600) 

پودر آتش نشانی (PO-600) یک پودر پایه بیکربنات سدیم اطفاء حریق به صرفه و ساده بوده که برای آتش های کلاس B +C، که شامل مایعات و گازهای قابل بوده، مناسب میباشد.

پایهترکیبات سدیم
کلاس آتش B و C
رنگ صورتی
چگالی ظاهری gr/cm 1 ± 0.10
ویسکوزیته در دمای 20 درجه سانتیگراد40-80
درصد رطوبت حداکثر، 0.2 وزنی
بسته بندیکیسه های پلاستیکی دو جداره
کیسه های پلاستیکی در بشکه پلی اتیلن اختیاری

توجه: مشخصات فوق الذکر بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد


این محصول قابل اشتعال یا سمی نیست، با این حال، در صورت امکان این پودر را استنشاق نکنید. در صورت تماس با چشم، آنرا با آب بشویید.ید.


در شرایط طبیعی و دور از نور مستقیم آفتاب یا حرارت زیاد نگهداری شود. از قلاب استفاده نکرده و کیسه ها را در ارتفاعی بیش از ۵/۱ متر روی هم قرار ندهید. توصیه میشود در هوای خشک و دور از هر گونه رطوبت یا شرایط مرطوب و همچنین روی پالت نگهداری شود.بکار رود.