ضد کف بسیار کارا و توانمند در کنترل کف در سیستم های حفاری چاههای نفت و عملیات مربوط به اکتشاف نفت می باشد.