تجهیزات خاموش کننده آتش

تجهیزات خاموش کننده :

براساس شیوه اطفاء حریق ، گسترش حریق و نوع حریق تجهیزات متنوعی وجود دارد انواع این تجهیزات شامل دو گروه عمده می باشند .

الف – تجهیزات متحرک

ب- تجهیزات ثابت

تجهیزات خاموش کننده متحرک :

  • وسایل ساده مانند شن ، سطل آب ، پتوی خیس و …….
  • خاموش کننده های دستی با حداکثر ظرفیت ۱۴ کیلوگرم یا ۱۴ لیتر خاموش کننده در انواع مختلف
  • خاموش کننده چرخدار ( تا ظرفیت ۹۰ کیلوگرم )
  • خاموش کننده های بزرگ خودرویی

تجهیزات خاموش کننده ثابت :

۱-جعبه اطفاء حریق ( شلنگ با آب تحت فشار )

۲- شبکه ثابت خاموش کننده مبتنی بر آب ، CO2  ، پودر آتش نشانی

۳- شیرهای برداشت آب آتش نشانی

در مقاله بعدی به معرفی خاموش کننده های دستی و خاموش کننده های پودر و گاز می پردازیم.