ضد کف بسیار کارا و توانمند در کنترل کف در سیستم های حفاری چاههای نفت و عملیات مربوط به اکتشاف نفت می باشد.


 

 

نسخه چاپی نسخه چاپی