ضد کف ( FX-344B )

شکل ظاهری مایع
رنگ زرد مایل به قهوه ای
دانسیته (gr/cc) در 20 درجه سانتیگراد 0.02 ± 0.82
pH در دمای 20 درجه سانتیگراد 1 ± 5
ویسکوزیته در دمای 20 درجه سانتیگراد 3 ± 6
پراکندگیکاملاً پراکنده در آب

توجه: مشخصات فوق الذکر بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد 
کاتالوگ ضد کف FX-344B

کاتالوگ ضد کف FX-344B

کاتالوگ ضد کف FX-344B

کاتالوگ ضد کف FX-344B

 

 

 

نسخه چاپی نسخه چاپی